Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepings-/annuleringsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met America Today;
 • Dag: een kalenderdag;
 • Herroepings-/annuleringsrecht: de in artikel 6 opgenomen mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd van af te zien van de Overeenkomst;
 • America Today: de rechtspersoon AT B.V. die via de Webshop producten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst: de tussen America Today en de Consument via de Webshop gesloten overeenkomst op afstand;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 • Webshop: de website www.america-today.nl

Artikel 2 - Identiteit van America Today

Naam ondernemer: AT B.V.

In deze algemene voorwaarden wordt deze ondernemer aangeduid als ‘America Today’.

Vestigingsadres:
Diemermere 1
1112 TA Diemen

Telefoonnummer: 020-5602601
Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: service@america-today.com

KvK-nummer: 34182717
Btw-nummer: NL 8117.89.755.B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van America Today en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen America Today en de Consument. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal America Today voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij America Today zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 4. America Today behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele eenzijdige wijzigingen gelden alleen voor toekomstige bestellingen. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden zal steeds beschikbaar zijn via de Webshop. De versie van de algemene voorwaarden die geldt voor een bestelling is de versie die in de Webshop van toepassing wordt verklaard ten tijde van de plaatsing van de bestelling door de Consument.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. De producten die worden aangeboden in de Webshop vormen een aanbod aan de Consument op basis van de gegevens die worden verstrekt in de Webshop.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Alle aanbiedingen geschieden onder de voorwaarde dat de goederen slechts geleverd zullen worden zolang de voorraad strekt.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als America Today gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. America Today kan echter niet garanderen dat de kleur(en) van producten zoals weergegeven, exact overeenkomen met de werkelijke kleur(en) van de producten.
 4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden America Today niet.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt America Today onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door America Today is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft America Today passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal America Today daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Als de Consument heeft gekozen voor betaling via Klarna, zal Klarna een kredietcheck uitvoeren. In dat geval komt de overeenkomst tot stand onder de voorwaarde dat de kredietcheck geen bezwaren oplevert. Mocht de kredietcheck onverhoopt een negatief resultaat opleveren, dan zal de Consument daar na het plaatsen van zijn bestelling over worden geïnformeerd. In dat geval krijgt de Consument de gelegenheid om alsnog een bestelling te doen met gebruikmaking van een andere betaalmethode.
 5. America Today kan zich - binnen de wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien America Today op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. America Today zal uiterlijk bij levering van het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepings-/annuleringsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepings-/annuleringsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
  • indien de Consument een Herroepings-/annuleringsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 – Bedenktijd

 1. De Consument kan de Overeenkomst gedurende een Bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. America Today mag de Consument vragen naar de reden van herroeping/annulering, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. America Today mag, mits zij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de Bedenktijd

 1. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1 van dit artikel.
 3. Het herroeppingsrecht geldt niet voor ondergoed wanneer de Consument de verzegeling van de verpakking heeft verbroken.

Artikel 8 - Uitoefening van het Herroepings-/annuleringsrecht door de Consument en kosten daarvan

 1. Als de Consument de Overeenkomst wenst te herroepen, meldt hij dit binnen de in artikel 6 bedoelde Bedenktijd aan America Today. Hiervoor kan de Consument gebruik maken van de bijgeleverde retourbon en deze retourbon ingevuld samen met de niet gewenste producten binnen 30 dagen na ontvangst van de gehele bestelling te retourneren aan America Today.
 2. De Consument kan ook op iedere andere wijze binnen de in artikel 6 van deze algemene voorwaarden bedoelde Bedenktijd aan America Today laten weten dat hij gebruik wenst te maken van zijn wettelijke herroepingsrecht bijvoorbeeld door middel van het Modelformulier voor herroeping (zie bijlage) of op een andere ondubbelzinnige wijze (bijvoorbeeld per post of per email). Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de dit lid 2 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) America Today. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.
 3. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door America Today verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepings-/annuleringsrecht ligt bij de Consument.
 5. Indien de Consument gebruikt maakt van het Herroepings-/annuleringsrecht, komt een gedeelte van de kosten van terugzending aan America Today voor zijn rekening. De Consument draagt EUR 1.95 bij aan de kosten van terugzending als hij de producten via een door America Today aangewezen vervoerder retourneert. Wanneer de Consument de producten op een andere manier retourneert, komen de kosten voor deze alternatieve retourzending volledig voor zijn rekening en zal America Today de EUR 1.95 bijdrage niet in rekening brengen.

Artikel 9 - Verplichtingen van de America Today bij herroeping/annulering

 1. Als America Today de melding van Herroeping/annulering door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. America Today vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door America Today geboden goedkoopste standaard levering) door America Today in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping/annulering meldt. Indien de Consument echter bepaalde producten wil behouden en dus slechts een deel van de bestelling retourneert, worden de leveringskosten niet vergoed. Tenzij America Today aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. America Today gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 4. Indien de Consument goederen retourneert aan America Today en bij de retourzending goederen meestuurt die niet van America Today zijn, zal America Today deze goederen gedurende een periode van 6 weken na ontvangst daarvan bewaren. De Consument kan de verkeerd geretourneerde goederen gedurende deze periode bij America Today (laten) ophalen. Na ommekomst van deze 6 weken is America Today gerechtigd de goederen weg te geven aan een goed doel.

Artikel 10 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 - Conformiteit en garantie

 1. Indien een product niet voldoet aan de Overeenkomst krijgt de Consument het aankoopbedrag (inclusief de leveringskosten indien het de gehele bestelling betreft) en eventuele retourkosten terug. De Consument dient dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken via bijgeleverde retourbon of via de klantenservice. Indien het product nog leverbaar is kan de Consument er met de hulp van klantenservice ook voor kiezen een vervangend product te ontvangen zonder dat hiervoor (extra) verzendkosten in rekening worden gebracht.
 2. Een door America Today, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover America Today kan doen gelden indien America Today is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de Overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van America Today, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
 4. America Today staat evenwel niet in voor gebreken die na levering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Consument of een derde aan het product heeft aangebracht. Evenmin staat America Today in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. America Today zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan America Today kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal America Today geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst voor het gedeelte dat het niet kan worden uitgevoerd, zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal America Today het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal America Today uitsluitend gehouden zijn de kosten van het betreffende product van de totale kosten af te trekken dan wel te restitueren.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij America Today tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan America Today bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Betaling

 1. De Consument dient de betalingen aan America Today volgens de in de bestelprocedure op de Webshop gegeven methoden te voldoen .
 2. America Today behoudt zich het recht voor uitsluitend bepaalde typen betaling te accepteren, of een transactie te weigeren, indien adres-of kredietwaardigheidscontroles negatief resultaat hebben opgeleverd.
 3. Eventuele door de Consument na de levering van de producten (nog) verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na het ingaan van de Bedenktijd als bedoeld in artikel 6.
 4. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan America Today te melden.
 5. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door America Today is gewezen op de te late betaling en America Today de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de America Today gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. America Today kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. America Today beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure..
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij America Today.
 3. Bij America Today ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door America Today binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product van America Today kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de Consumentenpagina van de Webshop.
 5. De Consument dient America Today in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 6. Tevens is het voor Consumenten in de EU mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht van de Consument nog niet elders in behandeling is, dan staat het Consument vrij om zijn klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op Overeenkomsten tussen America Today en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de Consument ervoor kiest om binnen een termijn van dertig dagen nadat America Today zich schriftelijk tegen de Consument op dit beding heeft beroepen, het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te laten beslechten.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de Consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
 3. Als een onderdeel van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard, doet dit geen afbreuk van de geldigheid van de overige delen van de algemene voorwaarden en deze overige delen behouden dus onverminderd hun kracht.

Geen antwoord gevonden op je vraag?

Heb je geen antwoord kunnen vinden bij de meest gestelde vragen, neem dan gerust contact op met onze klantenservice. Je kunt ons bereiken via de chat op werkdagen tussen 09:00 - 20:00 uur. Zodra wij zijn gesloten kun je het contactformulier invullen en nemen wij z.s.m. contact met je op. Of stuur een e-mail naar service@america-today.com.

Chat met ons

Antwoord binnen circa 2 minuten.

Maandag - vrijdag: 09:00 - 20:00 uur

Mail ons

Antwoord binnen één dagStuur mail

 


Nog steeds geen antwoord gevonden?

Onze klantenservice is van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur ook telefonisch bereikbaar via 0205602601.

Voor algemene vragen, opmerkingen of informatie, kunt u contact met ons opnemen via ons algemene nummer: 0205809911.

 

Chat met ons

Antwoord binnen circa 2 minuten.

Maandag - vrijdag: 09:00 - 20:00 uur

Mail ons

Antwoord binnen één dagStuur mail

Nog steeds geen antwoord gevonden?

Onze klantenservice is van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur ook telefonisch bereikbaar via 0205602601.

Voor algemene vragen, opmerkingen of informatie, kunt u contact met ons opnemen via ons algemene nummer: 0205809911.